dijous, 31 de desembre de 2009

El dèficit sanitari d'Espanya

Desprès de suplicar durant molt temps a la UPF que es fes amb la darrera versió del software OECD Health Data 2009, les meves pregaries han estat escoltades. Tal com va arribar de Paris (desprès de mesos d’insistència) el vaig anar a recollir per començar a xafardejar i jugar amb les dades que proporciona el programa. I el dèficit sanitari a Espanya és una de les coses que més ganes tenia d’actualitzar.

Una de les mesures més comuns per mesurar l’amplitud dels sistemes de salut són (1) quin percentatge sobre el PIB del país –o regió- es destina a la despesa sanitària pública i (2) quina és la xifra de la despesa sanitària pública per habitant (mesurat en dòlars per càpita estandaritzats per Poder Paritari de Compra). Però, tot i que amb aquestes dades ens podríem fer una idea de l’abast del sistema de salut espanyol, no en tindríem prou. Per filar encara més prim cal que calculem el dèficit sanitari en relació als països amb un desenvolupament semblant a Espanya, això és la UE15.

Pel que fa a la despesa pública sanitària a Espanya (1), aquesta representa el 6’1% del PIB per al 2007, l’últim any disponible de l’OECD Health Data. Es troba doncs, molt per darrera de països com Dinamarca amb un 8’2%, Alemanya amb un 8,0% o Suècia amb un 7’4%, sent un dels més baixos de la UE15, promig de la qual és un 7’06% del PIB. Si parlem de la despesa sanitària pública per habitant (2) ens trobem amb que Espanya té una de les inversions més baixes en salut pública per càpita, concretament 1917 US$ ppc, de fet només supera a Grècia que compta amb 1646 US$ ppc per habitant. La resta d’Europa es troba a molta distància de la inversió espanyola: Dinamarca destina 2968 US$ ppc (1.000 dòlars per habitant més que Espanya!), França 2844 US$ ppc o Suècia 2716 US$ ppc per càpita. El promig de la UE 15 és de 2464 US$ ppc, és a dir, Espanya es gasta 547 US$ ppc menys per habitant que la UE15.

Un cop vistes les dades relacionades amb el PIB i la despesa pública sanitària per habitant podem calcular el dèficit d’Espanya en sanitat. Per fer-ho hem d’utilitzar la següent fórmula:

Dèficit sanitari = despesa Espanyola – despresa Espanyola ajustada al nivell de PIB

És a dir, Dèficit sanitari = què ens gastem – què ens hauríem de gastar.

Segons les dades de l’Eurostat, a l’any 2007 Espanya tenia un PIB de 23500 US$, mentre que el promig de la UE15 era de 29200 US$, això vol dir que Espanya representa el 80’5% de la mitjana europea. Així doncs, l’Estat espanyol hauria de representar també el 80’5% de la despesa pública en sanitat respecte a la mitjana europea. Ara bé, si agafem les dades abans esmentades, veiem com calculant la despesa sanitària pública per habitant i actualitzant-la amb el nivell del PIB ens trobem que Espanya es troba a un 70% de la mitjana europea. Aplicant la fórmula:

Dèficit sanitari = 70 – 80’5 = -10’5%.

En resum, encara manca un 10’5% d’inversió per assolir el nivell que correspondria a un Estat amb el PIB d’Espanya i un 30% per assolir el nivell de la mitjana europea.


* Totes les dades relatives a sanitat han estat extretes de l'OECD Health Data 2009.
* Totes les dades relatives a indicadors econòmics han estat extretes de l'Eurostat a 31/12/2009.
* L'article també ha estat publicat a Salus Populi Suprema Lex Esto.